Generic filters
Exact matches only

Protein S

Protein C

پروتئین S Protein S 1-این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Protein S Activity    Protein S Level     2-هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین S به کمک پروتئین C در کنترل انعقاد خون نقش دارد.کمبود هر یک از این پروتئین‌ها منجر به تشکیل غیرطبیعی و بیش از اندازه لخته خون می‌شود. برای تولید […]

Protein C

Protein C

پروتئین سی Protein C 1-این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Protein C Activity    Protein C Level     2-هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین C در تنظیم مقدار انعقادخون نقش دارد.کبد در حضور ویتامین K این پروتئین را تولید می‌کند. پروتئین C فعال شده در حضور پروتئین S فاکتورهایVوVIIIرا به سرعت غیرفعال […]

Partial Thromboplastin Time (PTT)

PTT

PTT Partial Thromboplastin Time 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می شود؟ Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) 2-هدف از انجام تست چیست؟ PTT یکی از چهار تست مهم در ارزیابی آزمون‌های انعقادی پلاسما است. PTT مستقیما نقص احتمالی در سیستم انعقادی داخلی و عملکرد فاکتورهای مهم خون در این مسیر را بررسی […]

Fibrin Degradation Product(FDP)

FDP

Fibrin Degradation Product Fibrin Degradation Product(FDP) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Fibrin Split Product(FSP)   Fibrin Breakdown Products 2- هدف از انجام تست چیست؟ در فرآیند هموستاز رگ‌های خونی، پلاکت‌ها و رشته فیبرین با ایجاد لخته خونی در متوقف کردن خون نقش دارند. پروتئین فیبرین با تشکیل رشته  به انعقاد خون […]

آزمایش پروتئین C و S

Protein C-S Thumb

آزمایش پروتئین C و S Protein C & S 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Protein C and S, Protein C Activity, Protein C Level, Protein S Activity, Protein S Level 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از کمک به بررسی علت ایجاد لخته خونی (ترومبوآمبولی) […]

Prothrombin Time (PT)

PT-Thumb

آزمایش زمان پروترومبین Prothrombin Time (PT) 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌شود؟ Protime 2- هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین پروترومبین به‌ وسیله کبد برای تکمیل فرآیند انعقاد ساخته می‌شود. ساخت پروترومبین به جذب کافی ویتامینK   توسط بدن وابسته است. در طول پروسه انعقاد، پروترومبین به ترومبین تبدیل می‌شود. در بیماران […]

Lupus Anticoagulant

Lupus-Thumb

لوپوس Lupus Anticoagulant Test 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ LA-PTT Dilute Russel Viper Venom Test (DRVVT) 2- هدف از انجام تست چیست؟ LAC یک اتوآنتی‌بادی است که در اثر حساسیت سیستم ایمنی بدن به فسفولیپیدها یا پروتئین‌های مرتبط با فسفولیپیدهای خودی در بدن تولید می‌شود. فسفولیپیدها نقش حیاتی در فرایند […]

Clotting Time (CT)

CT-Thumb

Clotting Time CT 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Coagulation Time 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش اندازه‌گیری زمان لازم برای تشکیل لخته است. CT نشان ‌دهنده نحوه عملکرد کلیه فاکتورهای سیستم داخلی و مشترک انعقادی است. در اثر تماس فاکتور 12 با سطح شیشه ای […]

Bleeding Time (BT)

BT-Thumb

Bleeding Time (BT) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌‍‌شود؟ Template Bleeding Time 2- هدف از انجام تست چیست؟  در فرآیند هموستازبا واکنش پلاکت و دیواره رگ‌های خونی، لخته انعقادی تشکیل می‌شود. هدف از انجام آزمایش BT اندازه گیری فاز اولیه هموستاز است. آزمایش BT تست غربالگری اختلالات عملکرد پلاکت و یکی از […]

D-Dimer

D-Dimer-Thumb

D-Dimer Test 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Fragment D-dimer 2- هدف از انجام تست چیست؟ سه آنزیم اختصاصی با فعالیت خود، لخته‌های انعقادی فیبرین را تجزیه و ذرات  D- dimerرا بوجود می‌آورند. این آنزیم ها شامل: 1- ترومبین حاصل از فعالیت آبشارهای انعقادی که فیبرینوژن را به لخته های فیبرین تبدیل […]