جستجو کن
Generic filters
Exact matches only
  • تمامی آزمایش ها
  • آنالیز ادرار و مایعات بدن
  • انعقادی
  • انگل شناسی
  • ایمونولوژی
  • بیوشیمی
  • تومور مارکر
  • هماتولوژی
  • هورمون شناسی

آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان

Ascaris-Thumb

آسکاریس لومبرکوئیدیس – کرم گرد بزرگ روده

Amylase

Amylase

Urine Analysis

Urine Analysis

Protein C

Protein S