جستجو کن
Generic filters
Exact matches only
  • تمامی آزمایش ها
  • آنالیز ادرار و مایعات بدن
  • انعقادی
  • انگل شناسی
  • ایمونولوژی
  • بیوشیمی
  • تومور مارکر
  • هماتولوژی
  • هورمون شناسی
اسمولالیته

الکترولیت های مدفوع :سدیم ،کلر ،پتاسیم و اسمولالیتی

پدیده رینود - کاهش جریان خون در انگشتان

Cryoglubolin – آزمایش کرایوگلبولین

ch50

CH50

C4

مولفه C4 کمپلمان

C3 Complement

مولفه C_3 کمپلمان