Generic filters
Exact matches only
تریپسین در مدفوع: کیموتریپسین

Trypsin - Stool-Chymotrypsin

این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Stool-Chymotrypsin , Trypsin

هدف از انجام تست چیست؟

تریپسین آنزیم پروتئولیتیک است که در روده کوچک تشکیل می شود.در بالغین تریپسین توسط باکتری ها در دستگاه گوارش تخریب می شود.ترشح ناکافی تریپسین می تواند به سوءجذب و ناراحتی های گوارشی برسد.کیموتریپسین یک آنزیم پروتئولیتیک است که توسط پانکراس ترشح شده و می تواند در بررسی عملکرد پانکراس استفاده شود.اندازه گیری کیموتریپسین مدفوع می تواند شاخص مناسب تری برای بررسی عملکرد پانکراس باشد.

این تست چه زمانی درخواست میشود؟

بررسی عملکرد پانکراس

تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

Amylase, Lipase, Sweet test

چه نوع نمونه‌ای برای این تست نیاز است؟

مدفوع

مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

بیمارانی که آنزیم های پانکراس دریافت می کنند باید حداقل 5 روز قبل از جمع آوری نمونه مدفوع، مصرف آنزیم ها را قطع کنند.

در افرادی که به یبوست مبتلا هستندبه علت ، مواجهه طولانی مدت مدفوع با باکتری های روده عملکرد تریپسین قابل اندازه گیری نیست.

مصرف باریم و یا ملین ها تایک هفته قبل از آزمایش بر روی نتیجه تاثیرگذار است.

دامنه مرجع:

مقادیر طبیعی به صورت زیر گزارش می شود:

Trypsin: 20 – 950 U⁄g  or 20-950  μg⁄g  Stool

Chymotrypsin: 74-1200  μg⁄g  Stool Or 74-1200  mg⁄kg  Stool

تفسیر نتایج

مقادیر کاهش یافته تریپسین در:

سندروم های نقص در عملکرد پانکراس

سیستیک فیبروزیس

تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: دکتر محمد وحید دستجردی