Generic filters
Exact matches only

Protein C

Protein C

پروتئین سی Protein C 1-این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Protein C Activity    Protein C Level     2-هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین C در تنظیم مقدار انعقادخون نقش دارد.کبد در حضور ویتامین K این پروتئین را تولید می‌کند. پروتئین C فعال شده در حضور پروتئین S فاکتورهایVوVIIIرا به سرعت غیرفعال […]

آزمایش پروتئین C و S

Protein C-S Thumb

آزمایش پروتئین C و S Protein C & S 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Protein C and S, Protein C Activity, Protein C Level, Protein S Activity, Protein S Level 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از کمک به بررسی علت ایجاد لخته خونی (ترومبوآمبولی) […]