Generic filters
Exact matches only

Cryoglubolin – آزمایش کرایوگلبولین

پدیده رینود - کاهش جریان خون در انگشتان

آزمایش کرایوگلبولین Cryoglobulin این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Cryoglobulin هدف از انجام تست چیست؟ کرایوگلبولین ها،پروتئین هایی هستند که در دمای 0 تا 4 درجه به طور برگشت پذیر رسوب می کنند و به صورت زیر طبقه بندی می شوند: نوع I(مونوکلونال: آنتی بادی است که از طریق شبیه سازی یک گلبول […]