Generic filters
Exact matches only

Urine Analysis

Urine Analysis

آزمایش آنالیز ادرار Urine Analysis(U.A) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Urine Test 2- هدف از انجام تست چیست؟ آزمایش ادرار مجموعه‌ای از آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروسکوپی است که مواد مختلف را در ادرار مشخص یا سطح آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. این مواد در اثر متابولیسم طبیعی یا غیرطبیعی سلول ها […]