Generic filters
Exact matches only

آزمایش شمارش رتیکولوسیت

retic-Thumb

آزمایش شمارش رتیکولوسیت (Reticulocyte Count) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Retic Count, Reticulocyte Percent, Reticulocyte Index, Corrected Reticulocyte, Reticulocyte Production Index, RPI 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی توانایی مغز استخوان در تولید گلبول های قرمز، افتراق بین علل مختلف کم خونی، پایش پاسخ مغز […]