Generic filters
Exact matches only

رنین

Renin

آزمایش رنین Renin این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Renin هدف از انجام تست چیست؟ رنین آنزیمی است که آنژیوتانیسنوژن را به آنژیوتانسین I تبدیل میکند.آنژیوتانیسنوژن که از کبد مشتق می شود یک گلوبولین در سرم است.سپس آنژیوتانسینI در ریه به آنژیوتانیسن IIتبدیل میشود.آنژیوتانیسن II یک عامل وازوپرسور قوی است که مسئول فشارخون […]