Generic filters
Exact matches only

Lupus Anticoagulant

Lupus-Thumb

لوپوس Lupus Anticoagulant Test 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ LA-PTT Dilute Russel Viper Venom Test (DRVVT) 2- هدف از انجام تست چیست؟ LAC یک اتوآنتی‌بادی است که در اثر حساسیت سیستم ایمنی بدن به فسفولیپیدها یا پروتئین‌های مرتبط با فسفولیپیدهای خودی در بدن تولید می‌شود. فسفولیپیدها نقش حیاتی در فرایند […]