Generic filters
Exact matches only

Fibrin Degradation Product(FDP)

FDP

Fibrin Degradation Product Fibrin Degradation Product(FDP) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Fibrin Split Product(FSP)   Fibrin Breakdown Products 2- هدف از انجام تست چیست؟ در فرآیند هموستاز رگ‌های خونی، پلاکت‌ها و رشته فیبرین با ایجاد لخته خونی در متوقف کردن خون نقش دارند. پروتئین فیبرین با تشکیل رشته  به انعقاد خون […]