Generic filters
Exact matches only

مولفه C4 کمپلمان

C4

مولفه C4 کمپلمان Complement C4 این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Complement C4, C4  هدف از انجام تست چیست؟ یکی دیگر از اجزای سیستم کمپلمان، پروتئین   است و در بافت استخوان و ریه سنتز می شود. پروتئین  ممکن است در مسیر جایگزین کمپلمان، که کمپلکس های ایمنی در آن دخیل نیستند کنار گذاشته […]