Generic filters
Exact matches only

Calprotectin

Calprotectin

Calprotectin Test 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Fecal Calprotectin Stool Calprotectin 2- هدف از انجام تست چیست؟ Calprotectin یک هترودایمر است و جز خانواده کلسیم بایدینگ پروتئین ها می باشد. این پروتئین معمولا از گرانولوسیت‌هایی مانند نوتروفیل و به مقدار کمتر از مونوسیت، ماکروفاژ و اپتلیال سل‌ها آزاد می‌شود. در اثر […]