Generic filters
Exact matches only

Protein C

Protein C

پروتئین سی Protein C 1-این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Protein C Activity    Protein C Level     2-هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین C در تنظیم مقدار انعقادخون نقش دارد.کبد در حضور ویتامین K این پروتئین را تولید می‌کند. پروتئین C فعال شده در حضور پروتئین S فاکتورهایVوVIIIرا به سرعت غیرفعال […]