Generic filters
Exact matches only

اینترلوکین 6

اینترلوکین 6 Interlukin-6 این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Interlukin_6 , IL-6 هدف از انجام تست چیست؟ اینترلوکین 6 پروتئینی است که توسط سلول های مختلف تولید می شود و به تنظیم پاسخ های ایمنی کمک می کند. افزایش IL-6 را می توان با التهاب ، عفونت ، اختلالات خود ایمنی ، بیماری […]