Generic filters
Exact matches only

ISO15189

ISO 15189 : 2012 استاندارد بین المللی کیفیت و صلاحیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ISO 15189: 2012 خدمات آزمایشگاه پزشکی در تشخیص و ارزیابی سلامت بیماران ضروری است. خدمات آزمایشگاه شامل پذیرش، احراز هویت، آماده سازی مراجعین، جمع آوری نمونه، انجام آزمایش بر روی نمونه، تائید نتایج و جواب دهی می باشد. هدف آزمایشگاه، ارائه […]