Generic filters
Exact matches only

Erythropoetin

Erythropoietin

آزمایش اریتروپویتین EPO(Erythropoietin) این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Erythropoietin, EPO, S-EPO هدف از انجام تست چیست؟ اریتروپویتین،هورمونی از جنس گلیکوپروتئین است.این هورمون در نوزادان توسط کبد و در بالغین توسط کلیه ترشح می شود.این تست برای افتراق پلی سیتمی اولیه از ثانویه و همچنین در تشخیص عود مجدد تومورهای ترشح کننده اریتروپویتین […]