Generic filters
Exact matches only

آزمایش شمارش رتیکولوسیت

retic-Thumb

آزمایش شمارش رتیکولوسیت (Reticulocyte Count) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Retic Count, Reticulocyte Percent, Reticulocyte Index, Corrected Reticulocyte, Reticulocyte Production Index, RPI 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی توانایی مغز استخوان در تولید گلبول های قرمز، افتراق بین علل مختلف کم خونی، پایش پاسخ مغز […]

آزمایش تشخیص حساسیت به باقالا یا بیماری فاویسم

G6PD-Thumb

آزمایش تشخیص حساسیت به باقالا یا بیماری فاویسم G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Glucose-6-phosphate dehydrogenase 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، غربالگری و تشخیص کمبود آنزیم گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز یا G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) است. آنزیم  G6PDدر تولید انرژی دخیل است. این آنزیم در […]

آزمایش ESR

ESR - thumb

آزمایش ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ ESR, Sedimentation Rate 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: تشخیص التهاب ناشی از عفونت، تومور یا بیماری های خود ایمنی تشخیص و پایش درمان روماتیسم مفصلی و واسکولیت از جمله آرتریت گیجگاهی یا temporal […]

آزمایش کم خونی (آزمایش CBC)

CBC-Thumb

آزمایش کم خونی یا CBC (Complete Blood Count) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ CBC, Complete Blood Count, CBC with diff, Hemogram, آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، آزمایش غلظت خون 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش: بررسی وضعیت سلامت عمومی غربالگری، تشخیص یا پایش انواع بیماری […]