Generic filters
Exact matches only

استریل پیوری

Sterile Pyuria-Thumb

استریل پیوری Sterile Pyuria تعریف پیوری: به وجود هر یک از یافته های آزمایشگاهی زیر به تنهایی یا همراه با هم “پیوری” گفته می شود: وجود 10 یا تعداد بیشتری گلبول سفید در هر میلی متر مکعب یک نمونه ادرار وجود 3 یا تعداد بیشتری گلبول سفید در هر فیلد با بزرگنمایی 400× (HPF) ادرار […]