Generic filters
Exact matches only

Partial Thromboplastin Time (PTT)

PTT

PTT Partial Thromboplastin Time 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می شود؟ Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) 2-هدف از انجام تست چیست؟ PTT یکی از چهار تست مهم در ارزیابی آزمون‌های انعقادی پلاسما است. PTT مستقیما نقص احتمالی در سیستم انعقادی داخلی و عملکرد فاکتورهای مهم خون در این مسیر را بررسی […]