Generic filters
Exact matches only

آسکاریس لومبرکوئیدیس – کرم گرد بزرگ روده

Ascaris-Thumb

آسکاریس لومبرکوئیدیس (کرم گرد بزرگ روده) Ascaris lumbricoides دومین عفونت کرمی شایع جهان، بعد از کرمک است که بیشتر در مناطق معتدل و گرمسیری و کشورهای در حال توسعه با سطوح بهداشتی پایین دیده می شود.در ایران تا دو دهه قبل، آسکاریس شایع ترین عفونت کرمی بوده است و اغلب در مناطق روستایی دیده می […]