Generic filters
Exact matches only

Human Epididymis Protein 4 (HE4)

HE4

Human Epididymis Protein 4 (HE4) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Tumor marker Human Epididymis Protein 4 2- هدف از انجام تست چیست؟ Human Epididymis Protein 4 توسط بیشتر (نه همه) سلول‌های سرطانی اپیتلیال تخمدان ساخته و به عنوان تومورمارکر شناخته می‌شود. برای اندازه‌ گیری سطح این پروتئین در خون “تست “HE4 […]