Generic filters
Exact matches only

آزمایش میکروب معده

Helico_Thumb

آزمایش میکروب معده Helicobacter pylori testing 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ P. Ag, Helicobacter pylori antigen, H. P. IgA/IgM/IgG, Helicobacter pylori antibodies 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، غربالگری و تشخیص عفونت با یک باکتری گوارشی به نام هلیکوباکتر پیلوری یاH. pylori  و همچنین پایش اثربخشی […]