Generic filters
Exact matches only

D-Dimer

D-Dimer-Thumb

D-Dimer Test 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Fragment D-dimer 2- هدف از انجام تست چیست؟ سه آنزیم اختصاصی با فعالیت خود، لخته‌های انعقادی فیبرین را تجزیه و ذرات  D- dimerرا بوجود می‌آورند. این آنزیم ها شامل: 1- ترومبین حاصل از فعالیت آبشارهای انعقادی که فیبرینوژن را به لخته های فیبرین تبدیل […]