Generic filters
Exact matches only

عفونت ویروسی در نوزادان و بیماران پیوندی (CytoMegaloVirus)

CMV-Thumb

سایتومگالوویروس: سایتومگالوویروس یکی از شایع‌ترین ویروس‌هایی است که تقریبا همه افراد را می‌تواند درگیر کند. علت نام گذاری ویروس به این اسم به علت ایجاد ذرات درشت داخل سلولی است که پس از عفونت سلول از لحاظ اندازه بزرگتر میشود و اساسا نام سایتو به معنای سلول و مگالو از ریشه یونانی به معنای بزرگ […]