Generic filters
Exact matches only

Cancer Antigen 15-3 (CA15-3)

CA15-3

Cancer Antigen 15-3 (CA15-3) 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌شود؟ Cancer Antigen-Breast Carbohydrate Antigen 15-3 2-هدف از انجام تست چیست؟ آنتی‌ژن  CA15-3به ‌وسیله سلول‌های طبیعی بافت سینه ساخته می‌شود. در سرطان سینه سطح مارکر  CA15-3و آنتی‌ژن سرطانی 27.29 افزایش می‌یابد. هدف از انجام تست اندازه‌گیری تومور مارکر  CA15-3خون، به منظور تشخیص […]