Generic filters
Exact matches only

آزمایش آنتی SM

Anti SM

آزمایش آنتی SM Anti-Smith (Sm) Antibodies 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Anti-Smith (Sm) Antigen, Autoantibodies to Sm (Smith), Sm (Anti-Sm) (Smith), Sm (Smith) Autoantibodies, Smith Antigen, SmRNP Autoantibodies, آزمایش آنتی اسمیت 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی بیماران دارای علائم و نشانه های بیماری بافت […]