Generic filters
Exact matches only

Alpha Feto Protein (AFP)

AFP

Tumor Marker Alpha-Fetoprotein(AFP) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Alpha-Fetoprotein Total 2- هدف از انجام تست چیست؟ AFP یک گلیکوپروتئینی است‌که در دوران جنینی، ابتدا در بافت کیسه زده سپس توسط کبد جنین در حال رشد ساخته می‌شود. این گلیکوپروتئین در هفته ششم بارداری در خون جنین و مایع آمنیوتیک ظاهر و […]