Generic filters
Exact matches only

Beta HCG | آزمایش بارداری

beta-HCG

آزمایش تشخیص بارداری (Beta HCG) Beta HCG این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Chorionic Gonadotropin, Human Chorionic Gonadotropinsubunit, Pregnancy Test هدف از انجام تست چیست؟ هورمون های گلیکوپروتئینی(HCG,TSH,FSH,LH)از دو زیر واحد مختلف تشکیل شده اند. زیرواحدα در همه هورمون های گلیکوپروتئینی مشابه است و زیرواحدβ برای هر هورمون منحصر به فرد است.افزایش   حاملگی […]