Generic filters
Exact matches only

الکترولیت های مدفوع :سدیم ،کلر ،پتاسیم و اسمولالیتی

اسمولالیته

الکترولیت های مدفوع :سدیم ،کلر ،پتاسیم و اسمولالیتی FBS (Fasting Blood Sugar) این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Electrolyte and Osmolality Panel, Feces هدف از انجام تست چیست؟ عملکرد طبیعی روده بزرگ در برگیرنده جذب مایعات و الکترولیت ها است.اندازه گیری الکترولیت های مدفوع بر ارزیابی عدم تعادل الکترولیت ها در بیماران مبتلا […]