Generic filters
Exact matches only

اسید فسفاتاز پروستاتیک

Acid Phosphatase

اسید فسفاتاز پروستاتیک Prostatic Acid Phosphatase (PAP) این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Acid Phosphatase- Prostatic Acid Phosphatase (PAP) هدف از انجام تست چیست؟ اسید فسفاتازها آنزیم هایی هستند که به طور گسترده در بافت هایی از جمله استخوان،کبد،طحال،کلیه،گلبول های قرمز خون و پلاکت ها ترشح می شوند.با این حال، بزرگترین اهمیت تشخیصی […]