Generic filters
Exact matches only

آزمایش هورمون محرک فولیکول یا FSH

FSH-Thumb

آزمایش هورمون محرک فولیکول یا FSH Follicle-stimulating Hormone 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ هورمون محرک فولیکول، FSH، Follicle-stimulating Hormone 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی مواردی همچون باروری، سلامت اندام‌های تولید‌مثل (تخمدان ها یا بیضه ها)، عملکرد هیپوفیز و همچنین در کودکان، برای ارزیابی بلوغ […]