Generic filters
Exact matches only

آزمایش فولیک اسید

Folate-Thumb

آزمایش فولیک اسید Folic Acid 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Folic Acid, Folacin, Vitamin B9, Folate 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، کمک به تشخیص علت کم خونی، تشخیص علت نوروپاتی، ارزیابی وضعیت تغذیه ای، پایش اثربخشی درمان کمبود فولیک اسید. اسید فولیک برای عملکرد طبیعی […]