Generic filters
Exact matches only

ISO 9001 : 2015

استاندارد بین المللی الزامات سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015

مجموعه ISO 9000 به جنبه های مختلف مدیریت کیفیت می پردازد و شامل تعدادی از معروفترین استانداردهای ISO است. این استانداردها برای سازمان هایی که می خواهند از برآورده شدن مستمر خواسته های مشتریان و بهبود مداوم خدمات خود اطمینان حاصل کنند، رهنمودهایی ارائه می نماید. یکی از استانداردهای این مجموعه، ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی الزامات سیستم های مدیریت کیفیت) است.

استاندارد ISO 9001: 2015 ، الزامات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت را زمانی مشخص می کند که یک سازمان سعی در پیاده سازی اهداف ذیل دارد:

1) نشان دادن توانایی های خود در ارائه مداوم محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و الزامات قانونی

2) ارتقای رضایتمندی مشتری از طریق استفاده مؤثر از سیستم شامل فرایندهای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با نیاز مشتری و الزامات قانونی

کلیه الزامات ایزو 9001 عمومی است و برای هر سازمانی بدون توجه به نوع، یا محصولات و خدمات ارائه شده برای هر سازمان قابل اجرا است.

این استاندارد، سازمان را به استقرار رویکرد فرآیندی در ایجاد، بکارگیری و بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت به منظور افزایش رضایتمندی مشتری ترغیب می نماید. به منظور داشتن عملکرد اثربخش، سازمان باید فعالیت های مرتبط به هم را تعیین و آنها را مدیریت کند. فرآیند را می توان یک فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت هایی که با استفاده از منابع و مدیریت کردن آنها، ورودی ها به خروجی ها تبدیل می شوند، در نظر گرفت. غالبا ورودی یک فرآیند، خروجی فرآیند بعدی را تشکیل می دهد.

رویکرد فرآیندی به معنای بکارگیری سیستمی از فرآیندها همراه با مشخص کردن تعامل این فرآیندها و همچنین مدیریت کردن آنها به منظور ایجاد نتایج مطلوب است. یکی از مزایای رویکرد فرآیندی، کنترل مداوم بر روی ارتباط و تعامل بین هر یک از فرآیندها در درون سیستم است.

در رویکرد فرآیندی بر اهمیت موارد زیر تاکید می شود:

  • درک الزامات و برآورده کردن آنها
  • در نظر گرفتن فرآیندها بر حسب ارزش افزوده
  • دستیابی به نتایج مربوط به عملکرد و اثربخشی فرآیند
  • بهبود مداوم فرآیندها بر پایه اندازه گیری مبتنی بر عینیت

الگوی یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر فرآیند در شکل زیر نشان داده شده است.

ISO9001 Chart

از مزایای اخذ ایزو 9001 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بهبود کارایی سازمان
  • تقویت انگیزه پرسنل
  • افزایش ضریب ایمنی
  • تمرکز روی درخواست مشتری
  • و غیره

Reference:  https://www.iso.org