Generic filters
Exact matches only
اهمیت کنترل کیفیت

هدف پزشک از درخواست آزمایش برای بیمار، بررسی وضعیت پاتوفیزیولوژیک وی به منظور تشخیص، پیگیری یا درمان است.نتایج آزمایش زمانی می تواند در تصمیم گیری به پزشک کمک نماید که تاثیر خطاهای آزمایشگاه بر نتیجه نهایی ناچیز بوده و پاسخ آزمایشگاه تنها نشانگر وضعیت بیولوژیک بیمار باشد.

عوامل بسیاری عملکرد آزمایشگاه را متاثر می سازد که برخی از آنها عبارتند از :

  • تغییرات بیولوژیک و فیزیولوژیک در بدن فرد
  • مواد مداخله گر مانند داروها
  • متغیر های پیش از انجام آزمایش مانند: جمع آوری، انتقال، آماده سازی و نگهداری نمونه
  • متغیر های حین انجام آزمایش
  • متغیر های پس از انجام آزمایش
QC

مجموعه فعالیت ها باید طوری برنامه ریزی شود که سه بخش اصلی پیش از انجام آزمایش (Pre Analytic )، حین انجام آزمایش (Analytic ) و پس از انجام آزمایش (Post Analytic ) را در بر گیرد.

برای اخذ نتیجه درست،  قابل قبول و به حداقل رساندن خطاهای آزمایشگاه، اجرای صحیح برنامه تضمین کیفیت ضروری می باشد.تضمین کیفیت طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد که اجرای آنها در غالب یک برنامه منسجم منجر به رسیدن آزمایشگاه به کیفیت مطلوب میگردد.

با شکل گیری سازمان بین المللی استاندارد ( ISO) در این راستا، تدوین استاندارد های بین المللی به صورت منسجم آغاز و در تمامی رشته ها گسترش یافته است.استاندارد ISO 15189 استاندارد ویژه ای برای آزمایشگاه های پزشکی است که توسط سازمان مذکور در سال 2003 میلادی منتشر و در سال 2007 میلادی مورد بازنگری قرار گرفته است.این استاندارد تلفیقی از اصول مدیریتی و فنی است که مفهوم تعریف شده از استاندارد به منظور حصول اطمینان از کیفیت خدمات در آزمایشگاه پزشکی را توصیف می کند.

در راستای این حرکت جهانی و به دنبال برنامه های اعلامی وزارت محترم بهداشت در خصوص حرکت گام به گام در جهت استانداردسازی آزمایشگاه ها، آزمایشگاه وحید پیاده سازی این استاندارد جهانی را در سرلوحه وظایف و فعالیت حرفه ای خود قرار داده است.

خداوند متعال را شاکریم که این توانایی و فرصت را به اینجانب و همکارانم عنایت بخشید که بتوانیم به سعی خود مجموعه ایی درخور و متناسب با نیاز مراجعین فراهم آوریم که با دست یابی به استاندارد های ISO 15189 , ISO 9001, ISO 10004 , ISO 45001 در سال 1397، تمام تلاش خود را جهت ارائه دقیق ترین، صحیح ترین و به هنگام ترین جواب به مراجعین محترم به کار ببندیم.

در ادامه سعی خواهیم کرد اندوخته و تجربیات خود در زمینه کنترل کیفی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه پزشکی را طی دهه گذشته با علاقه مندان در این زمینه به اشتراک بگذاریم.