Generic filters
Exact matches only
مولفه C3 کمپلمان

این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Complement C3 , C3

هدف از انجام تست چیست؟

پروتئین  تشکیل دهنده ی 70% از پروتئین های سیستم کمپلمان است.این پروتئین برای فعال سازی مسیر کلاسیک و آلترناتیو(Alternative) سیستم کمپلمان ضروری است. پروتئین  می تواند در برخی واکنش هایی که توسط آنتی ژن و آنتی بادی انجام می شود، شرکت داشته باشد.این پروتئین در کبد،ماکروفاژ ها،فیبروبلاست ها،سلول های لنفاوی و پوست سنتز می شود.

این آزمایش برای بررسی کمبود غلظت یکی از اجزای سیستم کمپلمان درخواست می شود.همچنین این آزمایش و آزمایش های  و C1q بیشترین آزمایش هایی اند که برای بررسی سیتسم کمپلمان درخواست می شوند.بین اکثر انواع نفریت ها(التهاب نفرون های کلیوی)، درجه شدت نفریت و سطح خونی پروتئین  ارتباط وجود دارد.همچنین اندازه گیری پروتئین  برای بررسی فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمی(یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی به بافت های خود حمله می کند و باعث التهاب گسترده و آسیب بافتی در اندام های آسیب دیده می شود) مفید است.

این تست چه زمانی درخواست می شود؟

  • جهت تشخیص آنژیوادم (ادم عروقی)
  • ارزیابی فعالیت بیماری در مبتلایان به لوپوس اریتماتوز سیستمی
  • تشخیص نفریت پرولیفراتیو غشایی(شکلی از گلومرولونفریت ناشی از پاسخ ایمنی غیر طبیعی)
  • نفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی (Post-streptococcal glomerulonephritis )

یک بیماری کلیوی است که می تواند پس از عفونت های ایجاد شده توسط باکتری هایی به نام استرپتوکوک گروه A (استرپتوکوک گروه A) ایجاد شود. این عفونت ها شامل عفونت های گلو و پوست مانند گلودرد استرپتوکوک ، مخملک ، و زردی می شود.

تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

C1q,Anti-DNA,ANA,Cryoglobulin, GBMA(Glomerular basement membrane antibody)

چه نوع نمونه‌ای برای این تست نیاز است؟

برای این آزمایش، خونگیری از ورید بازویی انجام می شود. قبل از نمونه گیری، فرد مراجعه کننده باید داروهایی که مصرف می کند به همراه آخرین زمان مصرف دارو را به اطلاع پرسنل نمونه گیر در آزمایشگاه برساند.

مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

بهتر است بیمار ناشتا باشد.

دامنه مرجع:

با توجه به تنوع کیتهای اندازه گیری  ،مقادیر محدوده طبیعی در آزمایشگاه ها متفاوت است.در آزمایشگاه وحید مقادیر طبیعی به صورت زیر گزارش می شود:

Neonates: Between 70 – 196
Adults: Between 90 – 180

تفسیر نتایج

کاهش سطح پروتئین  با اکثر بیماری هایی که باعث فعال سازی کمپلکس ایمنی می شوند مرتبط است:

  • عفونت مکرر باکتریایی شدید به دلیل کمبود پروتئین (هموزیگوت-اکثرا باکتری های فاقد کپسول)
  • عدم وجود عامل فعال کننده  
  • گلومرولونفریت حاد استرپتوکوکی
  • لوپوس اریتماتوز فعال
  • نفریت ها
  • بیماری های کبدی (End Stage)

مقادیر افزایش یافته پروتئین  در بسیاری از شرایط التهابی دیده می شود.

*بیماران با مقادیر کاهش یافته پروتئین  در خطر شوک هستند که منجر به مرگ می شود.

تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
محمد حسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: محمد حسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی